Verantwoordelijke uitgever

THERABEL INTERNATIONAL SERVICES NV
Egide Van Ophemstraat 108
1180 Brussel
Ondernemingsnummer: 0836.259.962
Tel. 00 32 (0)2 370 48 11

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, THERABEL INTERNATIONAL SERVICES SA/NV. De inhoud van deze website is beschemd op grond van de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de informatie weergegeven op deze website (zoals voorwerpen, fotos, afbeeldingen, logos, grafische voorstellingen, videos, merknamen en andere) zijn eigendom van THERABEL INTERNATIONAL SERVICES of THERABEL GROUP (hierna samen “THERABEL”) of de (eventuele) licentiehouders van THERABEL en zijn beschemd op grond van de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

De merknamen, brevetten en andere beschermde informatie vermeld op deze website zijn de exclusieve eigendom van THERABEL of werden rechtsgeldig in licentie genomen door THERABEL.

Deze website kent op geen enkele wijze enige licentie, gebruiksrecht of eender welk ander recht toe met betrekking tot tot de data of beschermde informatie van THERABEL.

De inhoud van deze website mag worden uitgeprint of worden gedownload doch enkel voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik. Het reproduceren, wijzigen of verdelen van informatie zoals weergegeven op deze website is niet toegestaan zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van THERABEL. In geval van gebruik van informatie weergegeven op deze website waarborgt THERABEL op generlij wijze dat zulk gebruik de rechten van derden niet zouden schenden.

 

2. AANSPRAKELIJKHEID – DISCLAIMER

Alle informatie op deze website wordt op een “as is” basis verschaft, waarbij THERABEL op geen enkele wijze enige waarborg verstrekt met betrekking tot de correctheid van de informatie. THERABEL aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie weergegeven op deze website, noch voor eventuele fouten of onvolledigheden die betrekking hebben op de inhoud van deze website.

THERABEL houdt zich het recht voor om bepaalde of alle functies van deze website te schorsen of definitief stop te zetten.

THERABEL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de computer of andere eigendommen van de gebruikers of voor virussen waarmee de computerinstallaties of andere eigendommen van de gebruiker besmet worden als gevolg van de toegang tot deze website. Elk gebruik van deze website gebeurt op eigen risico.

3. WERELDWIJD

Deze website kan informatie bevatten met betrekking tot wereldwijde producten en diensten, dewelke niet allemaal op alle locaties beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst op deze website impliceert niet dat dergelijk product of dienst beschikbaar is of zal zijn in de locatie van de gebruiker van deze website. De producten vermeld op deze website kunnen het voorwerp uitmaken van uiteenlopende reglementaire vereisten afhankelijk van het land van gebruik.

4. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

THERABEL leeft de vereisten zoals vervat in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, steeds nauwgezet na.

De gebruikers van deze website hebben een toegangsrecht en een recht om verbeteringen aan te brengen, met betrekking tot alle persoonlijke informatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals voorzien in de Nederlandse Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van dit recht, gelieve een schriftelijke notificatie te willen richten aan: admin@therabel.com, met een kopie van uw identiteitskaart in bijlage.

Een deel van de informatie die we op onze web server opslaan is informatie die de bezoekers van de website op vrijwillige basis ingeven door het vervolledigen van formulieren; een ander deel van de informatie wordt op geautomatiseerde wijze verzameld.

Wij verzamelen alleen persoonlijke identificeerbare gegegevens, zoals namen of e-mail adressen of geografische locaties, indien deze op vrijwillige basis aan ons werden overgemaakt.

Onze server verzamelt automatisch globale gegevens die betrekking hebben op het totaal aantal bezoekers van de website, het aantal bezoekers per pagina van de website en de domeinnamen van de internet service providers van de bezoekers. Persoonlijke identificeerbare gegevens worden niet automatisch verzameld. Wij gebruiken bovengenoemde globale gegevens teneinde de behoeften van de bezoekers van de website beter te begrijpen en teneinde onze producten en diensten te verbeteren.

Op sommige plaatsen van onze website gebruikt THERABEL een technologie die “cookies” genoemd wordt. Er zijn twee types van cookies: technische cookies en externe tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die door de browser op uw computer wordt opgeslagen. Cookies helpen om bepaalde bijkomende functies aan te bieden, en maken derhalve het bezoek van de website aangenamer voor de bezoeker. Het gebruik van cookies laat ons toe om accuratere informatie te verzamelen met betrekking tot het globale gebruik van onze websites. In onze bezorgdheid om steeds een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden gebruiken wij cookies om een “track” te traceren doorheen onze website teneinde de informatiewensen van onze gebruikers optimaal te kunnen beantwoorden. Wij verzamelen geen persoonlijke identificeerbare gegegevens door middel van cookies.

Onze website gebruikt technische cookies wanneer wij uw aanvraag voor de deelname aan een seminarie registreren. Deze cookies worden gebruikt om de website klantvriendelijker te maken door uw gedragspatroon als gebruiker te registreren en bepaalde voorkeuren op te slaan. Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken met betrekking tot het gebruik van de website te genereren. Informatie die door Google wordt verzameld wordt zoveel als mogelijk geanonimiseerd. THERABEL kan derhalve niet zien welke personen achter welke bezoeken van onze website zaten. THERABEL gebruikt de anonieme statistieken om te bepalen welke secties van de website u de meest interessante vindt, zodat wij erop kunnen toezien dat deze secties gemakkelijk toegankelijk zijn.

Google slaat de ontvangen informatie op op servers die zich in de Verenigde Staten van Amerika bevinden. Google is toegetreden tot het “Safe Harbor program” van het U.S. Department of Commerce. Wij hebben evenwel geen invloed op het gebruik van de gegevens door Google en/of derde partijen. Google kan uw informatie aan derde partijen overmaken indien het daartoe wettelijk verplicht is of in de mate dat derde partijen de informatie voor rekening van Google verwerkt. Voor meer informatie gelieve Google’s “Privacy FAQ”, alsook de “Google Analytics Overview” te willen raadplegen.

U kan zelf beslissen of u al dan niet cookies aanvaardt. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies maar u kan veelal de instellingen van uw browers aanpassen opdat deze cookies weigert. U dient uw instelling voor iedere browser en voor iedere computer die u gebruikt afzonderlijk in te stellen. Klik op de naam van uw browser teneinde te vernemen hoe uw instellingen aangepast kunnen worden.

Bezoekers van onze website mogen ons steeds per e-mail nadere informatie vragen. De informatie opgenomen in dergelijke e-mails wordt gebruikt om op uw verzoek te antwoorden.

Wij delen geen informatie die wij op onze website verzamelen met andere organisaties, met uitzondering van andere leden van de THERABEL Groep alsook verkopers of service organisaties die wij hebben ingeschakeld teneinde ons te assisteren met het leveren van diensten. Informatieverstrekking gebeurt ook indien de wet ons daartoe verplicht (zoals bijvoorbeeld in geval van het rapporteren van veiligheidsinformatie aan de bevoegde overheden). Wij verkopen of verhuren in geen geval persoonlijke informatie aan andere organisatie voor commerciële doeleinden. Wij hebben geen samenwerkingsovereenkomsten of andere bijzondere verhoudingen met “ad server companies”.

5. WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

THERABEL vermeldt op haar website links naar websites van derde partijen, enkel met de bedoeling het bezoek van onze website door de bezoeker te vergemakkelijken. Dergelijke links naar websites van derde partijen kan niet beschouwd worden als een bekrachtiging door ons van de inhoud van dergelijke website noch als een garantie van welke aard dan ook. THERABEL is niet verantwoordelijk voor het naleven van de regels inzake privacybescherming door dergelijke websites, noch voor de inhoud van dergelijke websites. Wij suggereren om deze websites rechtstreeks te contacteren teneinde informatie te bekomen omtrent hun respectievelijke policies van dataverzameling en –verdeling

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De voorwaarden en de verhouding tussen u en THERABEL als gevolg van het bezoek van THERABEL’s website worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken te Brussel (België), rechtsprekend in de Franse taal, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen THERABEL en de gebruikers van de website.